Odborní asistenti na KJP (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta odborných asistentov na Katedru jazykovej prípravy s nástupom v septembri 2017


21. 04. 2017 10.06 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom  Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

2 miest odborných asistentov na 

Katedru jazykovej prípravy 

Požiadavky: 

1. miesto:

  • vysokoškolské  vzdelanie so štátnou záverečnou skúškou z anglického jazyka
  • minimálne 5 ročná prax vo  vyučovaní technickej a akademickej angličtiny
  • prax  v príprave jazykových kurzov a učebníc technickej angličtiny 

2. miesto:

  • vysokoškolské vzdelanie filologického alebo pedagogického zamerania, štátna záverečná skúška z anglického jazyka v kombinácii s francúzskym alebo ruským jazykom
  • prax vo vyučovaní akademickej angličtiny vítaná
  • prax v príprave jazykových kurzov a učebníc technickej angličtiny vítaná          

Nástup:  1. september 2017 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášku do výberového konania spolu s profesijným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných aktivít  zašlite do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r.
dekan fakulty