Lektor na KAMŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto lektora na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v júni 2017


21. 04. 2017 09.57 hod.
Od: Alžbeta Kontrisova

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

1 miesta lektora na 

Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (akademický titul PhD.)
  • pedagogická prax vo výučbe databázových systémov  a ich aplikácií
  • preukázanie skúseností s vedením záverečných prác Bc. a Mgr. stupňa 

Nástup:  6.júna 2017 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických aktivít zašlite do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,v.r.
dekan fakulty