Vedecký pracovník na KJFBF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v júli 2016


14. 04. 2016 14.41 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta  matematiky, fyziky a  informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc.,  v súlade so zákonom NR  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

1 miesta  vedeckého  pracovníka

na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Jadrová a subjadrová fyzika alebo Všeobecná fyzika a matematická fyzika zameranie Enviromentálna fyzika
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a príbuzné študijné programy
  • vedecká činnosť vo vednom odbore 4.1.5 Jadrová fyzika a subjadrová fyzika
  • publikačná činnosť vo vednom odbore  4.1.5 Jadrová fyzika a subjadrová fyzika 

Nástup: júl 2016  

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 53/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Uzávierka výberového konania je 2. mája 2016.

Prihlášku do výberového konania, osobný dotazník, profesijný životopis, originály dokladov o vzdelaní a praxi, doklad o zdravotnej spôsobilosti, výpis z registra trestov, doklady o dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti, kompletný prehľad publikačnej činnosti a ohlasov na ňu ako aj prehľad vedeckých aktivít zasielajte na adresu: 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48  Bratislava

 

prof.  RNDr.  Jozef  Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK