Odborní asistenti na KTVŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na 2 miesta odborných asistentov na Katedru telesnej výchovy a športu nástupom v septembri 2016


14. 04. 2016 14.06 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta  matematiky, fyziky a  informatiky v zastúpení jej dekanom  prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc.,  v súlade so zákonom NR  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie 

2 miest vysokoškolský učiteľ - odborný asistent

na Katedru telesnej výchovy a športu

Požiadavky – miesto č. 1 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore  8.1.4  Športová humanistika
  • skúsenosti s organizavaním športových podujatí
  • aktívne ovládanie aspoň jedného svetového jazyka
  • vítané zručnosti v oblasti plávania, lyžovania, fitness, vodnej turistiky, fyzioterapie.

Požiadavky – miesto č. 2 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore  8.1.4  Športová humanistika
  • špecifické požadavky (zameranie): joga, bojové umenie (karate, judo, box, sebaobrana…), atletika.

Nástup: september  2016 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Uzávierka výberového konania je 2. mája 2016.

Prihlášku do výberového konania, osobný dotazník, profesijný životopis, originály dokladov o vzdelaní a praxi, doklad o zdravotnej spôsobilosti, výpis z registra trestov, doklady o dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti, kompletný prehľad publikačnej činnosti a ohlasov na ňu ako aj prehľad vedeckých aktivít zasielajte na adresu:

UNIVERZITA KOMENSKÉHO,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48  Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty