Prof. Povinec z FMFI UK laureátom prestížnej Hevesyho ceny za rok 2017

Dňa 18. septembra 2017 si počas otvorenia 6. ázijsko-pacifického sympózia z rádiochémie na ostrove Jeju v Južnej Kórei prevzal prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) prestížne medzinárodné ocenenie - Hevesyho cenu za rok 2017.


Cena, pomenovaná po maďarskom rádiochemikovi Györgym Hevesym, ktorý získal v roku 1943 Nobelovu cenu za chémiu, je uznaním vedeckých výsledkov prof. Povinca v oblasti nukleárnych vied, vývoja ultrasenzitívnych rádioanalytických a urýchľovačových technológií a ich aplikácií vo výskumoch environmentálnych procesov a zriedkavých jadrových premien. Cenu udeľuje od roku 1968 každoročne Medzinárodný výbor pre Hevesyho cenu (USA) s podporou vydavateľstva Springer.

Prof. Povinec po udelení ceny predniesol pre účastníkov konferencie hodinový referát na tému „Nové ultrasenzitívne rádioanalytické technológie pre nové vedecké výskumy“.


***

Prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., prispel významnou mierou k vybudovaniu unikátneho urýchľovačového centra na FMFI UK, zameraného na výskum jadrových procesov pri nízkych energiách a na vývoj a aplikácie rádionuklidových a iónových analytických metód. Medzi najdôležitejšie výsledky možno zaradiť vývoj a využitie nových ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických metód na identifikáciu zdrojov pozadia detektorov operujúcich v podzemných laboratóriách, skúmajúcich zriedkavé jadrové procesy s cieľom určiť hmotnosť neutrína a overiť platnosť zákonov zachovania v subjadrovej fyzike, ktoré by znamenali existenciu novej fyziky za štandardným modelom, a mali by teda významný dopad na ďalší rozvoj fyzikálneho bádania. Vyvinuté metódy merania veľmi nízkych koncentrácií rádionuklidov umožnili prof. Povincovi tiež významnou mierou ovplyvniť výskum v oblasti environmentálnej rádioaktivity, najmä zhodnotením globálnej a regionálnej radiačnej situácie po havárii Fukušimskej jadrovej elektrárne, s následnou analýzou rádioaktívneho znečistenia atmosféry, japonských pobrežných vôd a vôd Pacifického oceánu, a získaním prvých publikovaných výsledkov radiačných dávok pre obyvateľov Japonska, Ázie, Ameriky a Európy v dôsledku konzumácie morskej potravy kontaminovanej rádionuklidmi z Fukušimskej havárie.