Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Viliam Dillinger (26.8.2019)

v pondelok 26.8.2019 o 13:00 hod. v miestnosti M/213


13. 08. 2019 22.01 hod.
Od: Martin Bátorová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore informatika

Termín obhajoby: 26. augusta 2019 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Abstract state space construction in hierarchical reinforcement learning

Uchádzač: RNDr. Viliam Dillinger

Školiteľ doktoranda: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. 

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: 
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD., doc. Ing. Marek Bundzel, PhD., doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD., Mgr. Vladimír Boža, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., doc. Ing. Peter Lacko, PhD., RNDr. Petra Vidnerová, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce