Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Pavol Matlovič (15.8.2019)

vo štvrtok 15.8.2019 o 13:00 hod. v posluchárni C


06. 06. 2019 14.32 hod.
Od: Martina Bátorová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore astronómia a astrofyzika

Termín obhajoby: 15. augusta 2019 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Physical properties of meteoroids

Uchádzač: RNDr. Pavol Matlovič

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Juraj Tóth, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. Ing. Pavel Mach, CSc.
Členovia: prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc., doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD., doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD., Mgr. Adrián Galád, PhD.
Oponenti: RNDr. Jiří Borovička, CSc., RNDr. Augustín Skopal, DrSc., RNDr. Mária Hajduková, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce