Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Vladimíra Laššáková (26.8.2019)

v pondelok 26.8.2019 o 13:00 hod. v miestnosti M/126


23. 07. 2019 10.05 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania matematiky

Termín obhajoby: 26. augusta 2019 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Skúmanie vzťahu k matematike v sekundárnom vzdelávaní

Uchádzač: Mgr. Vladimíra Laššáková

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, PhD. 
Členovia:  RNDr. Monika Dillingerová, PhD., PaedDr. Mária Slavíčková, PhD., doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc., PaedDr. Peter Vankúš, PhD.
Oponenti: Mgr. Helena Durnová, PhD., prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc., doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD.

 

Autoreferát dizertačnej práce