Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Vladimír Chudoba (26.8.2019)

v pondelok 26.8.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364


23. 07. 2019 13.26 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore všeobecná fyzika a matematická fyzika, študijný program: teoretická fyzika a matematická fyzika

Termín obhajoby: 26. augusta 2019 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Štúdium možností návrhu, konštrukcie, vlastností a využitia vertikálnych veterných ružíc v podmienkach nízko veterných oblastí vrátane štúdia možnosti uskladnenia a stabilizácie získanej elektrickej energie

Uchádzač: Mgr. Vladimír Chudoba

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Babinec, DrSc.  
Členovia: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., doc. RNDr. Karol Holý, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc., doc. RNDr. Ivan Sýkora, CSc., Ing. Ján Kliman, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. Milan Malcho, CSc., prof. Ing. František Janíček, PhD., doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D.

Autoreferát dizertačnej práce