Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Gergeľ (24.6.2019)

v pondelok 24.6.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/213


28. 05. 2019 13.43 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore informatika

Termín obhajoby: 24. júna 2019 o 13:30 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Biologically inspired modeling of artificial neuro-glial networks

Uchádzač: Mgr. Peter Gergeľ

Školiteľ doktoranda: prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: 
prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD., doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD., prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.
Oponenti: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, PhD., MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., prof. RNDr. Věra Kůrková, DrSc.

Autoreferát dizertačnej práce