Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ondrej Bogár (21.8.2019)

v stredu 21.8.2019 o 9:30 hod. v miestnosti F2/51


03. 07. 2019 12.58 hod.
Od: Martina Bátorová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika plazmy

Termín obhajoby: 21. augusta 2019 o 9:30 hod.

Miesto konania obhajoby: miestnosť F2/51, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Mikrovlnný reflektometer na tokamaku COMPASS

Uchádzač: Mgr. Ondrej Bogár

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.
Členovia: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD., doc. RNDr. Mário Janda, PhD., prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.
Oponenti: doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc., doc. Dr. Miklós Berta, PhD., doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

Autoreferát dizertačnej práce