Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marek Tatarko (28.6.2019)

v piatok 28.6.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


17. 05. 2019 11.10 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofyzika

Termín obhajoby: 28. júna 2019 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364

Téma dizertačnej práce: Štúdium proteolytickej degradácie kazeínov pomocou gravimetrických akustických metód

Uchádzač: Mgr. Marek Tatarko

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD.  
Členovia: doc. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc., RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc., doc. Ing. Vladimír Frecér, DrSc.
Oponenti: prof. Ing. Július Cirák, CSc., doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., doc. RNDr. Martin Weis, DrSc.

Autoreferát dizertačnej práce