Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ivan Kontuľ (26.8.2019)

v pondelok 26.8.2019 o 14:30 hod. v miestnosti F1/364


23. 07. 2019 13.31 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore všeobecná fyzika a matematická fyzika, študijný program: teoretická fyzika a matematická fyzika

Termín obhajoby: 26. augusta 2019 o 14:30 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Vývoj urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie na analýzu environmentálnych rádionuklidov

Uchádzač: Mgr. Ivan Kontuľ

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Babinec, DrSc.  
Členovia: prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., doc. RNDr. Karol Holý, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc., doc. RNDr. Ivan Sýkora, CSc., doc. RNDr. Marcela Morvová,  PhD., Ing. Ján Kliman, DrSc. 
Oponenti: prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc., prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., Ing. Ivo Světlík, Ph.D.

Autoreferát dizertačnej práce