Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Barbora Tarabová (26.8.2019)

v pondelok 26.8.2019 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364


25. 07. 2019 10.31 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofyzika

Termín obhajoby: 26. augusta 2019 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364

Téma dizertačnej práce: Investigation of cold air plasma generation of aqueous reactive oxygen and nitrogen species with focus on their detection and related antibacterial effects

Uchádzač: Mgr. Barbora Tarabová

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
Členovia: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., doc. Ing. Vladimír Frecér, DrSc., doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Oponenti: prof. Cristina Paradisi, doc. RNDr. Jozef Ráheľ, PhD., doc. Mgr. Peter Polčic, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce