Dva nové špičkové vedecké tímy na FMFI UK

Bratislava 13. decembra 2017: Špičkové vedecké tímy Univerzity Komenského v Bratislave (UK) si dnes v Rektorskej sieni UK prevzali z rúk rektora univerzity prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., ocenenia za svoju vedeckú činnosť – Strieborné medaily UK. Medzi ocenených patria aj dva tímy z FMFI UK.


13. 12. 2017 10.38 hod.

„Pred dvoma rokmi identifikovala Akreditačná komisia z 37 špičkových tímov na slovenských vysokých školách až 19 pôsobiacich na Univerzite Komenského v Bratislave a tento rok zo 17 vysokoškolských špičkových tímov identifikovala 7 na našej univerzite,“ hovorí rektor UK. Dva z týchto tímov pôsobia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky.

Pod vedením prof. Stanislava Tokára pôsobí (v oblasti fyziky) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK Tím fyziky vysokých energií Bratislava. Bioinformatika a funkčná analýza biologických systémov je názov špičkového tímu pôsobiaceho v oblastiach chémie, chemickej technológie, vied o živej prírode, informatických vied, automatizácie a telekomunikácií – z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Prírodovedeckej fakulty UK pod vedením doc. Kataríny Mikušovej. Dva nové tímy sa tak pripojili ku siedmim špičkovým tímom pôsobiacim na fakulte od roku 2015.

„Stále chýba vedná politika štátu, finančná podpora vedy, výskumu a vzdelávania zo strany štátu nie je dostatočná a je zle distribuovaná, na financovaní sa stále príliš málo podieľajú podnikateľské zdroje, aj napriek tomuto záslužnému projektu Akreditačnej komisie je identifikácia a podpora excelentnosti vo vede a výskume stále nedostatočná,“ apeloval v príhovore prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. „Jedným z najvážnejších dôsledkov dlhodobo pretrvávajúcej situácie vo vzťahu k vede, výskumu a vzdelávaniu je trvalý odchod mnohých mladých talentovaných ľudí za štúdiom a tvorivou prácou do zahraničia. Ako však dobre vieme, bez mladých talentovaných a vzdelaných ľudí neexistuje rozumná budúcnosť,“ upozornil v Rektorskej sieni UK prorektor UK.

Na slávnostnom podujatí sa zúčastnil aj Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa špičkovým vedcom prihovoril: „Verím, že vďaka vašej kvalitnej práci, podpore vedenia univerzity, ale aj vašich fakúlt sa vám podarí inšpirovať vašich kolegov a zotrváte na vysokých nárokoch na seba, ale aj ostatných a umožníte tak univerzite stáť na pevných a kvalitných základoch, ktoré jej umožnia ďalej rásť, a nám umožníte výsledky vašej práce potom využiť pri tvorbe chýbajúcich politík a zlepšovaní celého systému.“

„S odstupom času sa zdá, že náš projekt identifikácie špičkových tímov vo verejnosti určitú odozvu zaznamenal, ale je zrejmé, že prispieť k dôveryhodnosti našich vysokých škôl a k zníženiu odlivu mozgov možno len sústavnejšou aktivitou v tomto smere. Viaceré vysoké školy svoje špičkové tímy podporili a propagovali. Tu treba vyzdvihnúť jednoznačne vedenie Univerzity Komenského,“ zhodnotil prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc., predseda Akreditačnej komisie.

Zoznam špičkových tímov pôsobiacich na FMFI UK

  • Tím fyziky vysokých energií Bratislava (prof. Stanislav Tokár)
  • Bioinformatika a funkčná analýza biologických systémov (doc. Katarína Mikušová, doc. Bronislava Brejová)
  • Centrum fyziky komplexných systémov (prof. Roman Martoňák)
  • Fyzika hmotných neutrín, podzemných laboratórií a štruktúry jadra (prof. Fedor Šimkovic)
  • Fyzika plazmy a elementárnych procesov v plazme (prof. Štefan Matejčík)
  • Tím numerického modelovania seizmického pohybu (prof. Peter Moczo)
  • Bratislavská škola kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc (prof. Marek Fila)
  • Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry (prof. Martin Škoviera)
  • Invázna biológia a ekomorfológia rýb (prof. Vladimír Kováč, doc. Stanislav Katina)