Úspešní riešitelia MO, FO, IO a TMF ocenení na pôde fakulty

Vyhodnotenie krajských kôl premetových olympiád kategórie A z matematiky, fyziky, informatiky a Turnaja mladých fyzikov na pôde FMFI UK.


22. 03. 2023 10.12 hod.
Od: Zuzana Chladná

Predmetové olympiády z matematiky, fyziky a informatiky pre základné a stredné školy majú na Slovensku dlhú tradíciu. Riešenie náročných problémov si vyžaduje talent, ale predovšetkým vytrvalú a systematickú prácu v danej oblasti, motiváciu žiaka vzdelávať sa nad rámec školských osnov.    

V novozrekonštruovanej posluchárni A na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky sme v piatok 17.3.2023  privítali úspešných riešiteľov krajských kôl kategória A v matematickej a fyzikálnej olympiáde, olympiáde v informatike a Turnaja mladých fyzikov.

Po úvodnom príhovore doc. Zuzany Chladnej, privítal prítomných študentov dekan fakulty FMFI UK, prof. Daniel Ševčovič. Vyjadril v ňom prianie stretnúť sa s týmito talentovanými študentmi nielen pri slávnostnom odovzdávaní diplomov, ale aj počas ich vysokoškolského štúdia na FMFI.

V spolupráci s propagačným oddelením fakulty, Regionálnym úradom školskej správy v Bratislave, predsedami krajských komisií jednotlivých súťaží a hlavne našich sponzorov firmy MicroStep MIS a KVANT s.r.o  sme pre úspešných riešiteľov pripravili diplomy a vecné ceny. Ceny študentom odovzdal dekan fakulty, predsedovia krajských komisií Dr. Martin Kollár (predseda KK MO), Mgr. Ľubica Letanovská (presedkyňa KK FO),  RNDr. Eva Hanulová (predsedkyňa KK OI), Dr. Michal Anderle (OI), doc. František Kundracik (predseda KK TMF), doc. Martin Plesch (prezident TMF) a zástupca firmy KVANT, pán Stanislav Vdoviak.

Program stretnutia obohatil doc. Zbyněk Kubáček svojou prednáškou Lesk a Bieda nekonečne malých z histórie matematiky.

Záver stretnutia bol venovaný neformálnym rozhovorom v priestoroch Unispacu pri malom občerstvení. Ocenení študenti tak mali príležitosť  v priateľskej atmosfére bližšie spoznať svojich súperov, či utužiť priateľstvá, ktoré vznikli počas súťaží.

Veríme,  že piatkovým slávnostným vyhodnotením súťaží z matematiky, fyziky a informatiky na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky  sme založili tradíciu  stretnutí talentovaných študentov so záujmom o matematiku, fyziku a informatiku. Súčasne sme vyslali signál, že si na našej fakulte vážime úspech mladých ľudí a radi ich uvítame v budúcnosti  ako študentov na našej fakulte.

Viac fotografií z podujatia nájdete vo fotogalérii