Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Juraj Vincúr (21.8.2023)

v pondelok 21. 8. 2023 o 11:00 hod. v miestnosti M/III


01. 08. 2023 13.16 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 21. augusta 2023 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť M/III, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Virtuálna a obohatená realita pri vývoji softvéru

Uchádzač: Ing. Juraj Vincúr

Školiteľ doktoranda: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
Členovia: prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc., prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., doc. Ing. Oto Haffner, PhD., doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. PhD., doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN