Vedeckí pracovníci na KEF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na 4 miesta vedeckých pracovníkov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v septembri 2016


28. 04. 2016 14.07 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta  matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc.,  v súlade so zákonom NR  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie

4 miest vedecký pracovník                

na Katedru experimentálnej fyziky 


Požiadavky – miesto č.1., 2. a  3. :   

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Fyzika plazmy
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Fyziky plazmy
  • vedecká činnosť vo vednom odbore Fyzika plazmy
  • publikačná činnosť vo vednom odbore 

Požiadavky – miesto č.4:       

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Fyzika tuhých látok
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Fyziky tuhých látok
  • vedecká činnosť vo vednom odbore Fyzika tuhých látok
  • publikačná činnosť vo vednom odbore
  • skúsenosti s vedením výskumných tímov
  • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí 

Termín nástupu: september 2016 

Platové podmienky podľa predpisov platných pre verejné vysoké školy.

Uzávierka výberového konania je 12.5.2016.

Prihlášku do výberového konania, osobný dotazník, profesijný životopis, potvrdenie od lekára, potvrdenie o bezúhonnosti,  originály dokladov o vzdelaní, dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti, doklady o doterajšej praxi a kompletný prehľad publikačnej činnosti a ohlasov na ňu ako aj prehľad vedeckých aktivít zasielajte na adresu : 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48  Bratislava


prof.  RNDr.  Jozef  Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK