Odborný asistent na KAGDM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru algebry, geometria a didaktiky matematiky s nástupom v auguste 2016


15. 04. 2016 13.09 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta odborného asistenta na

Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky - Oddelenie algebry a teórie čísel 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa z odboru Matematika, Algebra a teória čísel, Diskrétna matematika alebo Geometria a topológia
  • skúsenosti s vyučovaním matematických predmetov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia
  • vedecká publikačná činnosť v niektorom z odborov Algebra a teória čísel, Diskrétna matematika alebo Geometria a topológia
  • aktívna znalosť anglického jazyka a organizačné schopnosti 

Nástup:  1. augusta 2016 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky.
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty