Docent, odborní asistenti a vedecký pracovník na KJFBF (výberové konania)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konania na miesta docenta, odborných asistentov a vedeckého pracovníka na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v septembri 2016


15. 04. 2016 12.34 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta  matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc.,  v súlade so zákonom NR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich miest 

na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky

1 miesta  docent v odbore fyzika 

Požiadavky 

 • vedecko-pedagogická hodnosť v odbore fyzika 

Ďalšie kritériá:  

 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a príbuzné študijné programy
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 4.1.5 Jadrová fyzika a subjadrová fyzika
 • publikačná činnosť vo vednom odbore  4.1.5 Jadrová fyzika a subjadrová fyzika
 • skúsenosti s vedením výskumných tímov
 • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí. 

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  (kritériá na vymenovanie docentov na FMFI UK) zašlite najneskôr do 2. mája 2016.


3 miest  vysokoškolský učiteľ-odborný asistent
 

Požiadavky – miesto č. 1 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore 4.1.12 Biofyzika
 • pedagogické skúsenosti s výučbou v odbore Biomedicínska fyzika/Biofyzika
 • pedagogické skúsenosti s výučbou v anglickom jazyku
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 4.1.12 Biofyzika
 • publikačná činnosť vo vednom odbore  4.1.12 Biofyzika 

Požiadavky – miesto č. 2 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Jadrová a subjadrová fyzika alebo Všeobecná fyzika a matematická fyzika zameranie Enviromentálna fyzika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a príbuzné študijné programy
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 4.1.5 Jadrová fyzika a subjadrová fyzika
 •  publikačná činnosť vo vednom odbore  4.1.5 Jadrová fyzika a subjadrová fyzika 

Požiadavky – miesto č. 3 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Jadrová a subjadrová fyzika alebo Všeobecná fyzika a matematická fyzika zameranie Jadrová fyzika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a príbuzné študijné programy
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 4.1.5 Jadrová fyzika a subjadrová fyzika
 • publikačná činnosť vo vednom odbore 4.1.5 Jadrová fyzika a subjadrová fyzika
 • skúsenosti s vedením výskumných tímov
 • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí. 


1 miesto vedeckého pracovníka
 

Požiadavky: 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Jadrová a subjadrová fyzika alebo Všeobecná fyzika a matematická fyzika zameranie Enviromentálna fyzika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a príbuzné študijné programy
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 4.1.5 Jadrová fyzika a subjadrová fyzika
 • publikačná činnosť vo vednom odbore  4.1.5 Jadrová fyzika a subjadrová fyzika 

Nástup september  2016.


Platové podmienky podľa predpisov platných pre verejné vysoké školy.

Uzávierka výberového konania  je  2. mája  2016.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite na adresu

UNIVERZITA KOMENSKÉHO,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48  Bratislava

 

prof.  RNDr.  Jozef  Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK