Odborný asistent na KAGDM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky s nástupom v septembri 2016


29. 04. 2016 20.52 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta odborného asistenta na

Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky - Oddelenie geometrie a počítačovej grafiky 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Geometria a topológia alebo v príbuznom odbore
  • skúsenosti s vyučovaním  matematických predmetov na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia
  • vedecká publikačná činnosť v odbore Geometria a topológia alebo v príbuzných odboroch
  • aktívna znalosť anglického jazyka, komunikačné a organizačné schopnosti

Nástup:  1. septembra 2016 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky.
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty