Odborní asistenti na KAGDM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na 2 miesta odborných asistentov na Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky s nástupom v októbri 2016


29. 04. 2016 21.06 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

2 miest odborných asistentov na 

Katedru algebry, geometrie a didaktiky matematiky - Oddelenie didaktiky matematiky 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Teória vyučovania matematiky alebo v príbuznom odbore
  • skúsenosti s vyučovaním matematických a didaktických predmetov na bakalárskom a magisterskom stupni učiteľského štúdia v kombinácii s matematikou
  • vedecká publikačná činnosť v odbore Teória vyučovania matematiky
  • aktívna znalosť anglického jazyka, komunikačné a organizačné schopnosti

Nástup:  1. októbra 2016 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  zašlite do 15 dní od uverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky.
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty