Lektor na KTVŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta lektora na Katedru telesnej výchovy a športu s nástupom v októbri 2023


03. 05. 2023 10.07 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysokoškolského učiteľa - lektora

na Katedru telesnej výchovy a športu

Požiadavky: 

  • Ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa FTVŠ.
    Pedagogické minimum.
  • Tréner vo volejbale najvyššia trieda.
    Rozhodca vo volejbale.
  • Organizačné schopnosti v oblasti kurzovej výučby a organizácie turnajov.
  • Tenisový tréner.

Nástup:  október 2023

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty