Docent na KI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru informatiky s nástupom v septembri 2023


05. 05. 2023 11.35 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

funkčného miesta docent v študijnom odbore Informatika

na Katedru informatiky

Požiadavky:  

  • pedagogické zameranie: teoretická informatika, diskrétna matematika, vývoj softvéru
  • vedecké zameranie: teoretická informatika, teória grafov algoritmická aj štrukturálna

Nástup:  1.9.2023

Predpokladaná pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č.23/2021 čl. 108 a Vnútornom predpise č. 19/2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť: 

  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov
  • zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu
  • zoznam pedagogických a výskumných aktivít.
  • Vyhlásenie uchádzača, že udeľuje/neudeľuje súhlas s uverejnením svojich údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prihláške uveďte prosím svoju e-mailovú adresu. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

Prihlášky zašlite do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce, p. Kohútová
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty