Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na bakalárske štúdium na ak. rok 2017/2018 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na prijatie bez prijímacích skúšok. Termín do 25.8.2017.


21. 06. 2017 13.10 hod.
Od: Iveta Gašparová

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK ponúka možnosť dodatočného podávania prihlášok na vybrané bakalárske študijné programy LEN pre študentov, ktorí SPĽŇAJÚ KRITÉRIÁ na prijatie bez prijímacích skúšok: 

 • na nižšie uvedené študijné programy úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola olympiády z aspoň jedného profilového predmetu v kategóriách A alebo B, organizovanej MŠVVŠ SR, Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou informatickou spoločnosťou alebo úspešní účastníci celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore, ktorý je ich profilovým predmetom alebo úspešní riešitelia celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov, ak je fyzika ich profilovým odborom (Tabuľka 2);
 • Fyzika a Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
  A. hodnotenie z fyziky a matematiky na koncoročnom vysvedčení v 1. - 3. ročníku nie horšie ako 2, ALEBO
  B. maturita z fyziky s hodnotením nie horším ako 2, ALEBO 
  C. percentil aspoň 60 z autorizovanej skúšky z matematiky 
 • Informatika, Aplikovaná informatika
  A. percentil aspoň 50 z autorizovanej skúšky z matematiky A maturita z informatiky, ALEBO
  B. percentil aspoň 75 z autoritovanej skúšky z matematiky
 • Bioinformatika:
  A. percentil aspoň 75 z autorizovanej skúšky z matematiky, ALEBO
  B. maturita z matematiky, informatiky, chémie alebo biológie s hodnotením nie horším ako 1
 • Matematika a Poistná matematika
  maturita z matematiky a percentil aspoň 80 z autorizovanej skúšky z matematiky
 • Učiteľské kombinácie (okrem uMTv)
  A. úspešná maturita z matematiky, fyziky alebo informatiky ALEBO 
  B. percentil aspoň 60 z autorizovanej skúšky z matematiky

Termíny podania dodatočných prihlášok: 

 • do 10.7.2017 pre študentov, ktorí chcú požiadať o ubytovanie (v zmysle Pravidiel prideľovania ubytovania)
 • do 25.8.2017 pre študentov, ktorí nemajú záujem o ubytovanie 

Prihlášky sa podávajú iba v písomnej forme (vrátane príloh - podpísaný životopis, overená fotokópia maturitného vysvedčenia, doklad o zaplatení poplatku 33 €).

Banka: Štátna pokladnica 
Účet: 7000138327/8180 
IBAN: SK 888180000007000138327
Variabilný symbol:
  •  bakalárske: 800
Špecifický symbol: číslo občianskeho preukazu (to isté, aké ste uviedli v prihláške, ale bez písmen)

 

Informácie o bakalárskych študijných programoch

Informácie o prijímacom konaní