Docent na KZVI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto a funkciu docenta na Katedru základov a vyučovania informatiky s nástupom v októbri 2016


02. 08. 2016 13.04 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

miesta a funkcie docenta v odbore z oblasti Informatika na 

Katedru základov a vyučovania informatiky


Kvalifikačné predpoklady:
 

  • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore Teória vyučovania informatiky 

Ďalšie kritériá: 

  • pedagogické zameranie na predmety bakalárskych a magisterských študijných programov Učiteľstva informatiky, Aplikovanej informatiky a na predmety doktorandského študijného programu v odbore Teória vyučovania informatiky
  • vedecká orientácia na Teóriu vyučovania informatiky
  • publikačná činnosť v odbore
  • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku, viesť doktorandov v odbore Teória vyučovania informatiky 

Nástup:  1. októbra 2016 

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít  (kritériá na vymenovanie docentov na FMFI UK) zašlite najneskôr do 2. septembra 2016 na adresu:  

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan fakulty