Vedcom roka 2017 sa stal prof. Fečkan z FMFI UK

Dňa 15. mája 2018 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnil 21. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky s názvom Vedec roka SR 2017. Ocenenie Vedec roka si odniesol prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK za mimoriadnu publikačnú aktivitu v roku 2017 zahrňujúcu monografiu a ďalších 18 článkov publikovaných v prestížnych matematických časopisoch, ako aj za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch.


15. 05. 2018 14.00 hod.
Od: Oddelenie vzťahov verejnosťou RUK

Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., patrí k najvýznamnejším slovenským matematikom vo svojej generácii. Pracuje na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky FMFI UK. Je garantom magisterského študijného programu manažérska matematika a doktorandského študijného programu numerická analýza a vedecko-technické výpočty na FMFI UK. Odborne sa zaoberá nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami.  Študoval existenciu periodických, chaotických a iných riešení v nelineárnych dynamických systémoch v konečných, ako aj v nekonečno rozmerných priestoroch. Skúmal dynamiku oscilátorov so suchým trením, parciálne diferenciálne rovnice opisujúce kmitanie tyče a frakcionálne diferenciálne a diferenčné rovnice. Významné sú aj jeho aplikácie v ekonómii. Tieto úlohy sa študovali analyticky, ako aj numericky. Odvodil existenčné vety pre nelineárne diferenciálne rovnice topologickými a variačnými metódami. Vyšetroval kvalitatívne vlastnosti diskretizácii diferenciálnych rovníc. Väčšinu týchto svojich výsledkov zhrnul vo svojich piatich monografiách.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Podujatie organizujú Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Ďalšie informácie o podujatí Vedec roka 2017

Video o práci prof. Fečkana