Učitelia a študenti FMFI UK ocenení pri príležitosti 17. novembra

Výnimočných pedagógov a študentov každoročne oceňuje Univerzita Komenského aj dekan FMFI UK pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Slávnostné podujatie sa konalo 20.11.2017 v Aule Univerzity Komenského, pedagógovia fakulty boli ocenení dekanom FMFI UK na slávnostnom zhromaždení 21.11.2017.


28. 11. 2017 07.57 hod.
Od: Tomáš Vinař

„Na našej univerzite sa stalo tradíciou, že Medzinárodný deň študentstva sa spája s ocenením tých študentov univerzity, ktorí počas svojho doterajšieho štúdia dosiahli vynikajúce študijné výsledky a svojimi výnimočnými znalosťami, schopnosťami a talentom sa stali známymi nielen doma, ale aj v zahraničí. Už po trinásty raz budú na tomto slávnostnom zhromaždení ocenení aj pedagógovia fakúlt, ktorí sa významným podielom zaslúžili o mnohé vedecké, umelecké i odborné úspechy našich študentov,“ povedala v úvode slávnosti prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 

Bc. Andrej Remák (magisterské štúdium, ekonomicko-finančná matematika a modelovanie) reprezentoval fakultu na regionálnom česko-slovenskom kole sútaže CFA Chartered Financial Analyst Research Challenge v Prahe. Tento rok v rámci regionálneho kola univerzít z Česka a Slovenska sa do súťaže zapojilo 13 vysokých škôl. Tím UK, ktorého členom bol aj Andrej Remák, obsadil celkové výborné druhé miesto. Natália Ružičková (bakalárske štúdium, fyzika) sa už v prvom ročníku štúdia zúčastnila na fyzikálnej súťaži vysokoškolských tímov PLANCKS (Physics League Across Numerous Countries for Kicks-Ass Students), ktorú organizuje Medzinárodná asociácia študentov fyziky, a získala so svojím tímom veľmi dobré umiestnenie. Natália je jedným z kľúčových predstaviteľov občianskeho združenia Trojsten, ktoré organizuje popularizačné aktivity a súťaže pre stredoškolákov. Bc. Marek Šuppa (magisterské štúdium, informatika) tvorivo prispieva k vývoju praktických cvičení pre predmety strojové učenie a umelá inteligencia, čím značne obohacuje ich obsah a napomáha rozvoju tohto smeru na fakulte. Medzi kolegami – študentmi vo svojom okolí vytvára konštruktívnu atmosféru a motivuje ich k skupinovému riešeniu zaujímavých projektov z oblasti umelej inteligencie nad rámec študijných povinností. V rámci súťaže RoboCup sa venuje aj príprave mladých talentov s úspechmi na medzinárodnej úrovni. Marek Šuppa je tiež vedúcou osobnosťou Študentského vývojového tímu, ktorý vyvíja softvér pre potreby FMFI UK a okrem iného prináša moderný systém pre študentskú anketu na štyri fakulty UK.  

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. (Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky) je jedným z najvýznamnejších slovenských matematikov. Zaoberá sa nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami v konečných, ako aj v nekonečnorozmerných priestoroch. Len v rokoch 2016 a 2017 publikoval 19 pôvodných vedeckých prác a v tomto roku mu vychádzajú dve knižné publikácie. doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc, (Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky) je známym popularizátorom matematiky. Svedčia o tom jeho prednášky na fakultnom webe a články v Obzoroch matematiky, fyziky a informatiky. Patrí medzi najobľúbenejších učiteľov fakulty, o čom každoročne svedčia výsledky študentskej ankety. Intenzívne sa venuje aj didaktike a pedagogike, je garantom odboru matematika v učiteľských študijných programoch. doc. RNDr. František Kundracik, CSc. (Katedra experimentálnej fyziky) je vynikajúcim odborníkom aj v elektronike a astrofyzike, o čom svedčia aj jeho odborné články. Je zanieteným popularizátorom fyziky, vedie množstvo prednášok na stredných školách a je významnou osobnosťou Turnaja mladých fyzikov. Prostredníctvom jeho záľub v lukostreľbe a v hre na fujaru dokáže pre fyziku zaujať aj verejnosť, o čom svedčia aj jeho vystúpenia v médiách. Na fakulte vedie veľký počet prednášok z rôznych oblastí, ako napr. základy elektroniky, elektromagnetizmus, základy programovania. Vďaka svojmu prístupu k študentom je obľúbeným pedagógom, o čom svedčia vynikajúce hodnotenia študentov v ankete. 

Pedagógom fakulty poďakoval aj dekan FMFI UK, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. na slávnostnom zhromaždení na pôde fakulty 21.11.2017. "Každý rok si Univerzita Komenského v tomto období pripomína prácu, rekapituluje a spomína na výnimočné výsledky na nej pôsobiacich pedagógov a študentov. Z našej fakulty sa na slávnosti zúčastnia obyčajne traja učitelia. Vynikajúcich učiteľov však máme na fakulte podstatne viac. Vy ste toho príkladom a tak sme sa vo vedení fakulty rozhodli založiť novú tradíciu a oceňovať Vašu prácu aj na fakulte", povedal pri tejto príležitosti prof. Masarik. "Naše školstvo prechádza ťažkým obdobím permanentných pseudopremien i hľadania novej koncepcie. Historický čas sa počíta na stáročia, čas práce pedagóga na minúty, hodiny, ktoré sú mozaikou niekoľkých desaťročí. Snažme sa preto využiť tento čas, aby sme seba aj svojich študentov čo najviac obohatili o nové poznatky. Jeden deň s dobrým učiteľom je totiž viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."

Za významnú pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť boli pri tejto príležitosti ocenení: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD. (Katedra základov a vyučovania informatiky), doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. (Katedra informatiky), doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD. (Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky), prof. Ing. Pavel Mach, CSc. (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky),  Mgr. Ladislav Mókus (katedra telesnej výchovy a športu), RNDr. Michal Stano, PhD. (Katedra experimentálnej fyziky), doc. RNDr. Martin Gera, PhD. (Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie), RNDr. Pospíšil, PhD. (Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky),  Mgr. Gábor Szűcs, PhD. (Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky), doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD. (Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky), doc. RNDr. Tomáš Vinař, PhD. (Katedra aplikovanej informatiky).