Učebnica matematických základov geometrického modelovania kriviek a plôch pre technické odbory s algoritmami a príkladmi (projekt KEGA)

V projekte sa komplexne spracúva oblasť geometrického modelovania kriviek a plôch formou učebného textu známych i menej rozšírených metód, postupov, algoritmov a príkladov.


04. 05. 2018 08.32 hod.
Od: Pavel Chalmoviansky

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD., RNDr. Martina Bátorová, PhD., RNDr. Barbora Pokorná, PhD. 
Financovanie projektu: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR, KEGA 047UK-4/2017
Obdobie riešenia projektu: 2017-2019


V projekte sa komplexne spracúva oblasť geometrického modelovania kriviek a plôch formou učebného textu známych i menej rozšírených metód, postupov, algoritmov a príkladov. Matematické, algoritmické a praktické poznatky (napr. mnohé aproximačné a interpolačné schémy, reprezentácie v Bernsteinovej-Bézierovej báze, ich algoritmické spracovanie) nachádzajú široké uplatnenie nielen počas teoretickej prípravy na vysokých školách, ale aj v technickej praxi oborov súvisiacich s prípravou modelov (strojárenstvo, stavebníctvo, architektúra, umelecký a priemyselný dizajn, a.i.).

Výstupom projektu je odborná učebnica určená najmä študentom počítačovej grafiky a aplikovanej geometrie na vysokých školách. Niektoré časti však môžu poslúžiť ale aj excelentným študentom vybraných stredných škôl a verejnosti s profesionálnym záujmom o modelovanie a jeho postupy v oblasti počítačovo podporovaného dizajnu. Okrem vybudovania rigorózneho matematického aparátu, ktorý popri priamočiarej aplikácii pri riešení nemalého spektra úloh umožňuje i budovanie matematickej intuície a potrebnej technickej a algoritmickej zručnosti, sa v knihe nachádza aj celý rad praktických postupov a spôsobov riešenia vybranej triedy problémov.