International Visegrad Fund Mobility Awards

Projekt je financovaný z grantovej schémy Vyšehradského fondu, záštitu nad projektom prebrala Medzinárodná astronomická (IAU). Zapojené sú všetky 4 krajiny regiónu - Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Cieľom projektu je realizovať odborné stáže bakalárskych a magisterských študentov z krajín V4 na partnerských univerzitách a inštitúciách v ďalších krajinách regiónu V4.


17. 04. 2023 12.59 hod.
Od: Patrik Čechvala

Hlavná riešiteľská organizácia: Medzinárodná astronomická únia - International Astronomical Union IAU
Zodpovedný riešiteľ: Pedro Russo, PhD., Leiden University
Spoluriešiteľské organizácie: 

  • za Českor: Astronomical Institute of Czech Academy of Sciences (hlavný koordinátor za krajinu), Masaryk University, Charles University
  • za Maďarsko: Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Konkoly Observatory (hlavný koordinátor za krajinu), Eötvös Loránd University Gothard Astrophysical Observatory in Szombathely, Eötvös Loránd University Institute of Physics in Budapest, Szeged University in Szeged
  • za Poľsko: Nicolaus Copernicus University in Toruń (hlavný koordinátor za krajinu), Jagiellonian University, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science, National Centre for Nuclear Research, Astrophysics Division in Warsaw
  • za Slovensko: Comenius University in Bratislava (hlavný koordinátor za krajinu), Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Institute of Experimental Physics of Slovak Academy of Sciences in Košice, Astronomical Institute of Slovak Academy of Sciences

Riešitelia za FMFI UK: RNDr. Roman Nagy, PhD., Mgr. Patrik Čechvala
Financovanie projektu: Vyšegradský fond, číslo projektu 22210105
Obdobie riešenia projektu: 2023-2024

Cieľom projektu je realizovať odborné stáže bakalárskych a magisterských študentov z krajín V4 na partnerských univerzitách a inštitúciách v ďalších krajinách regiónu V4. Stáže sú plánované na obdobie 3 mesiacov v 2 turnusoch počas letných mesiacov v rokoch 2023 a 2024. V rámci jedného turnusu každá krajina môže vyslať 3 študentov na zahraničnú mobilitu. Študenti sa budú hlásiť priamo na vypísané odborné projekty s astronomickým zameraním podľa svojich preferencií, ktoré boli zverejnené na oficiálnych stránkach IAU v sekcii venovanej špeciálne projektu (viď. odkaz nižšie). Zahlásiť sa môžu až na 3 projekty. Úspešní študenti budú vybraní priamo k jednému konkrétnemu projektu a získajú štipendium v hodnote 5000 eur na pokrytie všetkých nákladov počas realizácie mobility.

V súčasnosti je už možné sa prihlasovať na projekty, ktoré budú realizované počas leta 2023. Na stránke je možné nájsť aj odkaz, cez ktorý je možné realizovať prihlásenie. Týmto by sme radi motivovali magisterských a bakalárskych študentov, aby pouvažovali nad zapojením sa do výzvy. Rovnako by sme radi vyzvali ostatných kolegov, ktorí v súčasnosti vedú aktívnych magisterských ale aj bakalárskych študentov, aby im preposlali informáciu o tejto výzve a motivovali ich do zapojenia sa, prípadne aby preposlali túto informáciu aj ďalším kolegom, o ktorých vedia, že takýchto študentov vedú. Na súčasnú výzvu je možné hlásiť sa do 23. apríla 2023.

Z celkových 35 tém ponúknutých študentských projektov je 8 zo Slovenskej republiky. Projekty vypísané Slovenskou republikou sú realizované v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a dvomi ústavmi Slovenskej akadémie vied - Ústavom experimentálnej fyziky v Košiciach a Astronomickým ústavom v Tatranskej Lomnici.

Kontaktné osoby za Slovenskú republiku:
Roman Nagy, roman.nagyfmph.uniba.sk
Patrik Čechvala, patrik.cechvalafmph.uniba.sk

Viac informácii o projekte

Poster projektu