VEGA 2018

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018


15. 03. 2017 21.20 hod.
Od: Martina Sandanusová

Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGA je do 28.4.2017 do 14.00 hod.

V písomnej forme sa zasiela poštou iba vygenerované potvrdenie o podaní žiadosti najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania. 

Vedúci projektu svojím podpisom v čestnom vyhlásení, ktoré je súčasťou potvrdenia o podaní žiadosti, potvrdzuje, že všetci uvedení členovia riešiteľského kolektívu súhlasili s účasťou na riešení projektu. Potvrdenie o podaní žiadosti, ktoré nebude opečiatkované a podpísané vedúcim projektu a príslušným akademickým funkcionárom verejnej vysokej školy, resp. jej fakulty (v prípade spoločného projektu z rezortu školstva a SAV sa podpisuje aj funkcionár spolupracujúcej organizácie podieľajúcej sa na riešení projektu), sa z formálneho hľadiska vyradí z hodnotiaceho procesu. Správcovia agendy VEGA chýbajúce údaje, príp. podpisy dodatočne nevyžiadavajú. 

Pri podávaní žiadosti o dotáciu sa musia dodržiavať ustanovenia štatútu a pravidiel VEGA, podľa ktorých: 

 

  • vedúci projektu musí mať vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a tvorivý člen riešiteľského kolektívu musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
  • 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ z pracoviska rezortu školstva sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú riešitelia, ktorým sa končí projekt v aktuálnom roku), pričom nesmie prekračovať stanovenú maximálnu ročnú výšku výskumnej kapacity,
  • maximálny počet riešiteľov v jednom projekte spolu s vedúcim projektu nesmie presiahnuť 20 fyzických osôb, výška finančných prostriedkov musí byť naplánovaná primerane a opodstatnene (nadhodnotené požiadavky majú vplyv na hodnotenie žiadosti príslušnou komisiou VEGA, pričom z tohto dôvodu môže byť takáto žiadosť vyradená) a i.

 

 

Bližšie informácie