Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí na študijné pobyty, krátkodobé pobyty a financovanie aktivít.


12. 01. 2016 23.00 hod.
Od: Ján Urban

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcicj kategóriách  

 • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
 • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
 • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
 • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2016 môžu uchádzať uchádzači z humanitných odborov)

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je: 

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2016
 • Výber štipendistov: koniec apríla 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V prípade projektov Akcie Rakúsko – Slovensko sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít: 

 • spoluprácu mladých výskumníkov,
 • podporu doktorátov pod dvojitým vedením (nový druh podpory v rámci Akcie),
 • realizáciu spoločných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills,
 • prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov. 

Základný harmonogram tejto výzvy je: 

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2016
 • Schvaľovanie projektov: koniec apríla 

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku.