Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Adam Broniš (15.12.2022)

vo štvrtok 15.12.2022 o 13:00 hod. v miestnosti F1/111


05. 12. 2022 16.20 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 15. decembra 2022 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/111, FMFI UK, Bratislava 

Téma dizertačnej práce: Conversion-electron spectroscopy of mendelevium and nobelium isotopes

Uchádzač: Mgr. Adam Broniš

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Anna-Zuzana Dubničková, DrSc., prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc., doc. RNDr. Karol Holý, CSc., doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., Ing. Štefan Gmuca, CSc., Ing. Ján Kliman, DrSc.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN