Odborní asistenti na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborných asistentov na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v septembri 2021


18. 05. 2021 14.20 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 3 miest

vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov na

Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky:  

Miesto č. 1 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Jadrová a subjadrová fyzika alebo Všeobecná fyzika a matematická fyzika zameranie Jadrová fyzika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a príbuzné študijné programy
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika, so zameraním na fyziku elementárnych častíc 
 • publikačná činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika

 Miesto č. 2 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Biofyzika alebo Biomedicínska fyzika.
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Biofyzika alebo Biomedicínska fyzika.
 • vedecká činnosť vo vednom odbore Biofyzika alebo Biomedicínska fyzika. 
 • publikačná činnosť vo vednom odbore Biofyzika alebo Biomedicínska fyzika. 

Miesto č. 3 

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Jadrová a subjadrová fyzika alebo Všeobecná fyzika a matematická fyzika zameranie Jadrová fyzika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a príbuzné študijné programy
 • vedecká činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika, so zameraním na fyziku elementárnych častíc
 • publikačná činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika 

Nástup: 1. september 2021

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty