Odborní asistenti na KDMFI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborných asistentov na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s nástupom v septembri a októbri 2021


13. 05. 2021 14.59 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest

2 odborných asistentov na

Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(Oddelenie didaktiky matematiky)

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Teória vyučovania matematiky alebo Matematika,
  • pedagogická prax minimálne päť rokov vo vyučovaní odborných a odborno-didaktických predmetov študijných programov učiteľstva matematiky a predpoklady viesť (aj v anglickom jazyku a s podporou digitálnych technológií) vybrané časti prednášok, semináre, cvičenia, a tiež záverečné práce prvých dvoch stupňov štúdia programov učiteľstva matematiky,
  • aktívna a samostatná vedecká publikačná činnosť v oblasti Teórie vyučovania matematiky,
  • skúsenosti s riešením výskumných projektov a schopnosť získavať grantové prostriedky na ich riešenie, 
  • znalosť anglického jazyka.

Nástup: 1. september 2021 (jedno miesto) a 1. október 2021 (druhé miesto)

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty