Docent na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v septembri 2021


18. 05. 2021 14.16 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

miesta vysokoškolského učiteľa - docenta na

Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky:

  • vedecko-pedagogický titul docent v odbore fyzika, zameranie Jadrová fyzika
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a príbuzné študijné programy
  • vedecká činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika so zameraním na jadrovú fyziku ťažkých prvkov
  • publikačná činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika

Nástup:  september 2021

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty