Prospechové štipendium

pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia


07. 04. 2023 13.46 hod.
Od: Kristína Rostás

Študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov sa prospechové štipendium priznáva a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického roka.  

Hranica váženého študijného priemeru na priznanie prospechového štipendia pre 1. ročník bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2022/23:

študijné programy

hranica priemeru na priznanie    prospechového štipendia

všetky študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy

1,10

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch fyzika, fyzika a všeobecné lekárstvo

1,00

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch informatika, informatika a biológia, informatika a matematika

1,23

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch matematika

1,24

Spôsob, akým môže študent namietať nepriznanie prospechového štipendia:

Študenti budú o priznaní prospechového štipendia informovaní prostredníctvom e-mailu (na adresu elektronickej pošty, ktorú študentovi pridelila UK) v termíne do 12.4.2023.

Študent, ktorý do 12.4.2023 nedostane informačný e-mail o priznaní prospechového štipendia, a dôvodne sa domnieva, že mu prospechové štipendium má byť priznané, do 18.4.2023 predloží študijnému oddeleniu dokumenty, ktorými preukáže splnenie podmienok na priznanie prospechového štipendia.