Odborové štipendium

pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia


07. 04. 2023 13.37 hod.
Od: Kristína Rostás

Študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov sa odborové štipendium priznáva a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického roka. 

Hranica percentilu v externej časti maturitnej skúšky z predmetu matematika na priznanie odborového štipendia v akademickom roku 2022/23:

hranica percentilu na priznanie odborového štipendia
študijný odbor1. ročník bc. štúdia
fyzika64,94
fyzika, všeobecné lekárstvo64,94
informatika51,98
informatika, biológia84,64
informatika, matematika71,02
matematika71,02
učiteľstvo a pedagogické vedy51,98

 

Spôsob, akým môže študent namietať nepriznanie odborového štipendia:

Študenti budú o priznaní odborového štipendia informovaní prostredníctvom e-mailu (na adresu elektronickej pošty, ktorú študentovi pridelila UK) v termíne do 12.4.2023.

Študent, ktorý do 12.4.2023 nedostane informačný e-mail o priznaní odborového štipendia, a dôvodne sa domnieva, že mu odborové štipendium má byť priznané, do 18.4.2023 predloží študijnému oddeleniu dokumenty, ktorými preukáže splnenie podmienok na priznanie odborového štipendia.