Ocenenie výnimočných pedagógov FMFI UK

Bratislava, 24. november 2015: Dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., včera na slávnostnom podujatí pri príležitosti Dňa študentstva ocenil výnimočných pedagógov FMFI UK.


24. 11. 2015 18.55 hod.

Ďakovné listy dekana si prevzalo 20 pedagógov FMFI UK - za úspešnú pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť v prospech fakulty a iné aktivity, ktorými prispievajú k šíreniu dobrého mena svojej fakulty, univerzity aj Slovenska v európskom i medzinárodnom kontexte. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa na fakulte konalo prvý raz, no veríme, že je to začiatok novej tradície.

„17 november sa už tradične spája s oslavami dňa študentov, ale aj práce učiteľov. Ján Amos Komenský hlásal, že dobrá škola robí človeka lepším. Dovoľte mi vrátiť sa k jeho myšlienkam a vzdať hold jednej z najdôležitejších profesií na svete – k povolaniu učiteľa. Poslanie pedagóga v sebe zahŕňa povinnosť a potrebu odovzdávať mladej generácii poznanie a životné skúsenosti, vychovať z našich študentov skutočné osobnosti, učiť ich slušnosti a čestnosti. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, trpezlivosť, obetavosť, úprimný vzťah k práci či osobný príklad. Je dôležité vážiť si takých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým svojim pedagogickým majstrovstvom dávajú tak veľa mladým ako práve Vy. Naša budúcnosť závisí od Vašej práce, Vy máte v rukách moc, aby ste novú generáciu pripravili na vstup do spoločnosti a vyzbrojili ju vedomosťami a kvalitnými skúsenosťami.“ povedal v úvodnom slove dekan.

Ďalej pokračoval: „Každý rok si Univerzita Komenského v tomto období pripomína prácu, rekapituluje a spomína na výnimočné výsledky na nej pôsobiacich pedagógov a študentov. Z našej fakulty sa na slávnosti zúčastnia obyčajne dvaja učitelia. Vynikajúcich učiteľov však máme na fakulte podstatne viac. Vy ste toho príkladom a tak sme sa vo vedení fakulty rozhodli založiť novú tradíciu a oceňovať Vašu  prácu aj na Fakulte.

Už pred tisíckami rokov antický filozof Seneca, povedal: „Nikto sa nestáva múdrym len náhodou.“ Práve poslaním školy je, aby vedomosti, poznanie, skúsenosti nevychádzali z náhody, aby sme presne vedeli, čo, kedy a akým spôsobom chceme dosiahnuť. V týchto zdanlivo jednoduchých Senecových myšlienkach je zahrnutý princíp vzdelávania. Je dôležité, aby študent, ktorý absolvuje školu, nebol len nositeľom encyklopedických vedomostí, ale aby vedel vykročiť do života samostatne. Aby dokázal nielen presne popísať život, ale ho aj užitočne, šťastne, s prehľadom, sebavedomím no i pokorou žiť.“

Súčasťou slávnosti bolo aj odovzdanie ďakovných listov dekana FMFI UK, ktoré si prebralo 20 pedagógov FMFI UK.

Ocenení pedagógovia:

 

 1. doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD.
 2. RNDr. František Jaroš, PhD.
 3. Mgr. Jela Babušíková, PhD.
 4. doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
 5. prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.
 6. doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.
 7. doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.
 8. Mgr. Ondrej Podkonický
 9. Ing. František Gyárfáš, PhD.
 10. RNDr. Peter Borovanský, PhD.
 11. PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.
 12. doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.
 13. RNDr. Radoslav Böhm, PhD.
 14. doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
 15. doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.
 16. doc. RNDr. Martin Gera, PhD.
 17. RNDr. Richard Ostertág, PhD.
 18. RNDr. Michal Forišek, PhD.
 19. doc. Mgr. Peter Guba, PhD.
 20. doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.