Podpora kvality vyučovania fyziky tvorbou materiálov prepojených na učebnice fyziky (projekt KEGA)

V rámci riešenia projektu boli vypracované konkrétne materiály na podporu vyučovania fyziky pre učiteľov ZŠ a gymnázií v tlačenej aj digitálnej podobe. Projekt je zameraný nielen na učiteľov z praxe, ale aj na budúcich učiteľov fyziky. Svojimi výstupmi by mal prispieť aj k skvalitneniu učiteľského štúdia fyziky na našej fakulte.


25. 11. 2015 12.44 hod.
Od: Klára Velmovská

Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Financovanie projektu: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR, KEGA 130UK-4/2013
Obdobie riešenia projektu: 2013-2015

Dominantným postupom v nových učebniciach z fyziky je stratégia empirického poznávania. Učebnice majú v zásade odlišnú celkovú štruktúru, ako aj prístup k zavádzaniu pojmov ako učebnice z predchádzajúcej koncepcie. Z toho dôvodu je učiteľom potrebné poskytnúť metodické usmernenia.

V rámci projektu sme vypracovali konkrétne materiály na podporu vyučovania fyziky pre učiteľov ZŠ a gymnázií v tlačenej aj digitálnej podobe. Výskumom realizovaným dotazníkovou metódou sme zistili bližšiu špecifikáciu požiadaviek učiteľov fyziky na metodické materiály – požiadavky na témy, obsah a formu. Výsledky prieskumu sme zohľadnili pri zostavovaní metodických materiálov. Časť materiálov je využiteľná priamo vo vyučovacom procese. Materiály obsahujú aj konkrétne postupy pri príprave a realizácii experimentov z učebníc doplnené fotografiami. Ich súčasťou je aj ukážka možných výsledkov meraní a riešení žiackych projektov.

Ambíciou projektu bolo skvalitniť prípravu budúcich učiteľov, ako aj učiteľov z praxe vybaviť potrebnými zručnosťami a kompetenciami tak, aby boli schopní efektívne pracovať s učebnicami fyziky. Pre študentov učiteľstva fyziky sme pripravili vysokoškolskú učebnicu, ktorá obsahuje experimenty v súlade s dnes platnými učebnicami pre ZŠ a gymnáziá rozpracované nielen po obsahovej, fyzikálnej a materiálnej stránke, ale najmä z didaktického hľadiska.

Naplnenie tohto cieľa sme dosiahli aj doplnením materiálno-technického zabezpečenia učební novými modernými pomôckami, prístrojmi a zariadením. V tomto vzorovom laboratóriu sme uskutočnili niekoľko vzdelávacích semináre pre učiteľov z praxe.

 

Všetky materiály vytvorené v rámci projektu sú umiestnené na stránke projektu.