EPIBIOMAT - Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania a ich vplyvu na epidemiologickú situáciu vybraných ochorení preventabilných očkovaním (projekt APVV)

Projekt prebieha v rokoch 2013 - 2017 ako spolupráca medzi Ústavom verejného zdravotníctva Jeseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Hlavným cieľom projektu je odhadnúť verejnozdravotný vplyv zmeny indikátorov očkovania na epidemiologickú situáciu prostredníctvom biomatematického a štatistického modelovania vybraných ochorení preventabilných očkovaním.


26. 11. 2015 13.50 hod.
Od: Soňa Kiliánová

Zodpovedný riešiteľ (JLF UK): prof. MUDr. Henrieta Hudečková, phD., MPH
Zodpovedný riešiteľ (FMFI UK): prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
Financovanie projektu: Agentúra pre vedu a výskum, EPIBIOMAT - projekt APVV-0096-12
Obdobie riešenia projektu: 2013-2017
Stránka projektu: http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/sevcovic/apvv/
Spolupracujúce inštitúcie:  

  • Ústav verejného zdravotníctva, Jeseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Sklabinská 26, 036 01 Martin
  • Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Zameriame sa na vysokonákazlivé ochorenie osýpky, epidémia ktorého sa javí v súčasnosti ako najväčšia hrozba v krajinách EÚ. Našu pozornosť upriamime na dva hlavné indikátory očkovania: mieru zaočkovanosti a včasnosť očkovania. Namodelujeme heterogénnu populáciu, pričom jednotlivé skupiny charakterizujeme mierou zaočkovania. Vychádzajúc zo súčasnej očkovacej schémy na Slovensku a v krajinách EÚ, predstavíme viaceré možné očkovacie scenáre do budúcnosti, ktorých verejnozdravotný, sociálny a ekonomický dopad následne vyhodnotíme pomocou štatistických metód.

Dalšími cieľmi projektu sú porovnanie navrhnutých očkovacích scenárov na základe viacerých kritérií: ekonomické versus sociálno/zdravotné kritérium, prognóza epidemiologickej situácie pri použití deterministických a stochastických modelov, a vyhodnotiť sociálny vplyv na jednotlivca a spoločnosť.