Odborní asistenti na KEF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v júni 2024


29. 02. 2024 12.04 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 2 miest

vysokoškoských učiteľov - odborných asistentov 

na Katedru experimentálnej fyziky

Požiadavky na miesto č. 1:

 • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Fyzika plazmy, alebo v príbuzných odboroch
 • prax v odbore min. 3 roky podložená publikačnou činnosťou
 • skúsenosti s plazmochémiou, chémiou povrchov a polymérovs, s diagnostickými povrchovými metódami (ATR-FTIR, meranie SFE, SEM, EDX) a ich spracovaním
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • schopnosť samostatnej vedeckej práce, plánovania experimentov
 • schopnosť prípravy vlastných projektov a ich následného vedenia
 • schopnosť prípravy vlastných publikačných výstupov v karentovaných časopisoch a prezentovanie výsledkov výskumu na medzinárodných fórach
 • predpoklady pre pedagogickú prácu a vedenie záverečných prác študentov bakalárskeho a magisterského stupňa

Požiadavky na miesto č. 2:

 • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia, alebo príbuzné odbory
 • skúsenosti v oblasti chemickej prvkovej analýzy použitím laserovej spektroskopie, vývoju software pre automatickú kvantitatívnej analýzy z nameraných optických emisných spektier, ab-initio výpočtov elektrónovej štruktúry atómov a molekúl
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • schopnosť samostatnej vedeckej práce, plánovania experimentov
 • schopnosť prípravy vlastných projektov a ich následného vedenia
 • schopnosť prípravy vlastných publikačných výstupov v karentovaných časopisoch a prezentovanie výsledkov výskumu na medzinárodných fórach
 • predpoklady pre pedagogickú prácu a vedenie záverečných prác študentov bakalárskeho a magisterského stupňa

Nástup:  jún 2024

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní; doklady o odbornej praxi; výpis z registra trestov, prehľad pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít doručte do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce, p. Kohútová 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty