Dr. Cvik oslavuje významné jubileum

V týchto dňoch si pripomíname životné jubileum, 70 rokov, absolventa Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Petra Cvika, ktorý sa okrem iných aktivít zaslúžil v spolupráci s fakultou aj o vznik robotickej súťaže FLL na Slovensku. Tá sa aj vďaka tejto spolupráci stala najväčšou robotickou vzdelávacou iniciatívou aj na Slovensku.


29. 10. 2021 12.54 hod.
Od: Pavel Petrovič

V týchto dňoch si pripomíname životné jubileum, 70 rokov, absolventa Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Petra Cvika. Študoval učiteľský odbor matematika a deskriptívna geometria. Už v priebehu štúdia sa jednak zúčastňoval a jednak sám organizoval semináre a záujmové aktivity nielen v oblasti matematického rozvoja, ale rozvoja dieťaťa ako takého. Tak vznikol aj ZAMAT (záujmová matematika). Viedol krúžok pre žiakov zaujímajúcich sa o matematiku a porozumenie psychickému vývinu dieťaťa. Veľkou motiváciou boli myšlienky Víta Hejného a jeho syna prof. Milana Hejného. Členmi ZAMATu boli aj napríklad prof. Ladislav Kvasz, v pedagogických kruhoch známy inovátor vzdelávania Vladimír Burjan a ďalší.

V roku 1987 po prednáške o záujmovej činnosti na konferencii "Children in the information age"  v Sofii sa zoznámil s pracovníkmi spoločnosti LEGO z Dánska, ktorí boli zodpovední za oblasť vzdelávania v spoločnosti LEGO Dacta, LEGO pre vzdelávanie. Po niekoľkých spoločných odborných diskusiách a pracovných návštevách vznikla spolupráca spoločnosti LEGO Dacta a EDUXE. Spoločným záujmom bolo hlbšie porozumenie deťom a mládeži.

Po odskúšaní prvých štyroch zostáv LEGO Dacta riadených počítačmi v podmienkach našich škôl si výchovno-vzdelávací program LEGO Dacta postupne nachádzal svojich priaznivcov a používateľov.

Peter Cvik priniesol do Československa učebné pomôcky LEGO Dacta, vytvoril výchovno-vzdelávací program LEGO Dacta (v súčasnosti LEGO Education) pre potreby všetkých stupňov vzdelávania od materských škôl až po univerzity. Viac ako 30 rokov spoločnosť EDUXE na Slovensku aj v Čechách úspešne šíri filozofiu učenia sa hrou a STEAM.

Vďaka aj jeho aktivitám sa dostali elektronické stavebnice riadené jazykom Logo, ktorý navrhol v spolupráci s LEGO sám Papert, na Slovensko medzi prvými krajinami a používali sa v školách už v 90-tych rokoch. Následne po vydaní prvého robotického LEGO Education MINDSTORMS cez projekt Infovek sú tieto stavebnice na viac ako 100 školách ešte v minulom tisícročí.

V roku 2007 inicioval spolu s našou fakultou vznik robotickej súťaže FLL na Slovensku, ktorá sa aj vďaka tejto spolupráci stala najväčšou robotickou vzdelávacou iniciatívou aj na Slovensku.

Po všetky roky aktivít sú v centre jeho záujmu žiaci, študenti, učitelia, aby poznávanie bolo radostné, zaujímavé, lákavé, podnecovalo zvedavosť, hravosť, sebavedomie a činorodosť.

V rodine dáva aj nachádza porozumenie a oporu.