Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia na ak. rok 2022/2023 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na prijatie. Termín do 22.8.2022.


07. 07. 2022 13.50 hod.
Od: Kristíína Rostás

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK ponúka možnosť dodatočného podávania prihlášok na vybrané bakalárske študijné programy LEN pre študentov, ktorí SPĽŇAJÚ KRITÉRIÁ na prijatie (podmienky podľa tabuľky kritérií, resp. výsledky v olympiádach a predmetových súťažiach). 

Prihlásiť sa je možné na študijné programy:  

  • matematika, poistná matematika, manažérska matematika, ekonomická a finančná matematika 
  • fyzika, biomedicínska fyzika, obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika, technická fyzika 
  • informatika, aplikovaná informatika, bioinformatika
  • učiteľstvo matematiky v kombinácii s fyzikou, deskriptívnou geometriou alebo informatikou
  • učiteľstvo informatiky v kombinácií s geografiou

Samozrejmosťou je možnosť prihlásiť sa aj na všetky konverzné programy prislúchajúce k uvedených študijným programom.
 

Termíny podania dodatočných prihlášok: 

  • do 14.7.2022 pre študentov, ktorí chcú požiadať o ubytovanie (v zmysle Pravidiel prideľovania ubytovania)
  • do 22.8.2022 pre študentov, ktorí nemajú záujem o ubytovanie 

Prihlášky sa podávajú iba prostredníctvom fakultnej elektronickej prihlášky (bude spustená 8.7.2022). Prihláška sa netlačí, je potrebné vložiť naskenované dokumenty relevantné na posúdenie splnenia podmienok - koncoročné vysvedčenia, výsledky súťaží, SCIO certifikát. Následne je nutná úhrada poplatku 15 € a zaslanie overenej kópie maturitného vysvedčenia. Bez overenej kópie maturitného vysvedčenia sa prihláškami nebudeme zaoberať!

V prípade, že si uchádzač nie je istý, či spĺňa podmienky prijatia, je potrebné kontaktovať fakultu e-mailom (prijimackyfmph.uniba.sk). 

Platnosť výsledkov z maturity a autorizovanej skúšky z matematiky je 4 roky (viď kritériá).

Banka: Štátna pokladnica 
Účet: 7000138327/8180 
IBAN: SK88 8180 0000 0070 0013 8327
Variabilný symbol:
  •  bakalárske: 800
Špecifický symbol: rodné číslo
 

Informácie o bakalárskych študijných programoch

Informácie o prijímacom konaní