Práca prof. Markoša medzi najvýznamnejším prácami časopisu Physical Review B

K výročiu časopisu Physical Review B redakcia vyberá najvýznamnejšie práce, ktoré za 50 rokov publikoval. Medzi nimi aj článok, na ktorom sa podieľal prof. Markoš.


24. 03. 2020 16.24 hod.

Americký fyzikálny časopis Physical Review B oslávil päťdesiat rokov od
svojho založenia. K výročiu redakcia vyberá  najvýznamnejšie  práce, ktoré časopis od r. 1970 publikoval. Je medzi nimi aj článok  Determination of effective permittivity and permeability of metamaterials from relection and transmission coefficients  [Physical Review B 65 (2002) 195104], na ktorom sa podieľal aj  pracovník FMFI UK v Bratislave  P. Markoš (v tom čase vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV).

Citovaný článok vznikol na jeseň 2001 v čase pobytu P. Markoša  na Iowa State University v Ames (USA). V tom čase patril k najaktuálnejším fyzikálnym problémom výskum  metamateriálov, čo sú v laboratóriu zostavené fyzikálne štruktúry,  navrhnuté tak, aby mali unikátne materiálové vlastnosti, aké dovtedy známe materiály nemali. Koncepcia metamateriálov vznikla v r. 2000 a  hneď sa stala predmetom  diskusií, dotýkajúcich sa základných princípov fyziky. Autori citovaného  článk navrhli všeobecnú  metódu výpočtu  efektívnych parametrov
metamateriálov a pre  konkrétny metamateriál numericky dokázali, že  má
záporný index lomu. Príspevkom P. Markoša bol numerický výpočet prechodu elektromagnetických vĺn cez metamateriál.  S prvým autorom D. Smithom  z týchto dát získali frekvenčnú závislosť parametrov metamateriálu.

Prví dvaja  autori článku, prof. D. Smith  a S. Shultzom  publikovali prvé experimentálne články venované štruktúre a vlastnostiam metamateriálov. D. Smith bol niekoľko rokov považovaný za kandidáta na Nobelovu cenu za fyziku. C. Soukoulis a D. Smith boli v roku 2005 za výskum metamateriálov ocenení Descartesovou cenou.

Physical Review B je jedným z pokračovateľov časopisu Physical Review, ktorý od r. 1896 vydávala Americká fyzikálna spoločnosť.  Physical Review sa v r. 1970 rozdelil na päť sekcií, z ktorých Physical Review B sa zameriava na práce venované  fyzike tuhých látok, štruktúre a fyzikálnym vlastnostiam materiálov. Po celý čas svojej existencie patrí medzi najkvalitnejšie fyzikálne časopisy. Od roku 1970 publikoval viac ako 200000 vedeckých prác.

Článok je dostupný na adrese
https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.65.195104 i na
https://arxiv.org/pdf/physics/0111203  Bolo naň zaregistrovaných vyše
2800 ohlasov podľa google scholar.