Ocenenie pedagógov pri príležitosti 100. výročia založenia UK

Dňa 10.12.2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie pamätných medailí, ktoré udelil rektor Uuniverzity Komenského profesor Marek Števček. Rektor osobne odovzdal pamätné ocenenia bývalým dekanom fakulty a ďalším významným osobnostiam našej fakulty, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o jej rozvoj a šírenie dobrého mena doma i v zahraničí.


12. 12. 2019 09.52 hod.
Od: Daniel Ševčovič

V príhovore rektor Števček vyzdvihol ich prácu a podiel na rozvoji fakulty a univerzity. Spolu s dekanom Ševčovičom sa im poďakovali za ich záslužnú prácu. 

Ocenení boli: 

Akademik Michal Greguš (in-memoriam)
S menom Akademika Greguša zostane navždy spojený vznik Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, ktorej prvým dekanom sa stal v roku 1980. Výrazne sa zaslúžil o rozvoj vedecko-výskumnej a pedagogickej práce na fakulte. Zastával celý rad významných funkcií doma i v zahraničí. Bol vedúcim československej delegácie pri UNESCO v Paríži s titulom veľvyslanca. Vedecky sa venoval štúdiu kvalitatívnych vlastností riešení diferenciálnych rovníc vyššieho rádu. V tejto oblasti založil vedeckú školu. Bol vynikajúcim a obetavým učiteľom. Vychoval desiatky študentov, ktorí dnes zastávajú významné pozície v oblasti vedy a pedagogiky.

doc. RNDr. Peter Mederly, PhD.
Docent Mederly  pôsobil ako dekan fakulty v rokoch 1991 až 1997.
Významnou mierou prispel k transformácii fakulty a jej prispôsobenie na zmenené spoločenské pomery. Nastavil základné procesné rámce rozvoja a fungovania fakulty. Vedecky sa venoval štúdiu univerzálnych algebier a zväzov. Rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o rozvoj informatiky a informačných technológii na fakulte. Dodnes pedagogicky pôsobí na fakulte a venuje sa výchove študentov. 

doc. RNDr.  Ľudovít Fischer, CSc.
Docent Fischer pôsobil ako dekan fakulty v rokoch 1997 až 2002.
Úspešne viedol fakultu v neľahkom období transformácie slovenského vysokého školstva. Dlhé roky vykonával aj funkciu prodekana fakulty. Okrem organizátorskej práce sa aktívne venoval výskumu a vzdelávaniu. Jeho metódy využitia počítačov na symbolické výpočty boli novátorské. Bol členom riešiteľského kolektívu rámci vesmírneho projektu Interkozmos.
Podieľal sa realizácii prijímačov žiarenia Slnka na vedeckých družiciach Prognoz a Interball. 

doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.
Docent Boďa  pôsobil ako dekan fakulty v rokoch 2003 až 2010.
Významnou mierou prispel k rozvoju  fakulty a jej prispôsobeniu sa na zmenené podmienky. Realizoval transformáciu fakulty na modernú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu. Vedecky sa venoval štúdiu matematických modelov geodynama. Rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o vznik a rozvoj študijného programu Ekonomická a finančná matematika na fakulte, na ktorom dodnes aktívne pôsobí. Aktívne zastupoval fakultu aj v orgánoch akademickej samosprávy univerzity a v Rade vysokých škôl Slovenskej republiky. 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Profesor Masarik  pôsobil ako dekan fakulty v rokoch 2011 až 2018.
Významnou mierou prispel k rozvoju  fakulty. Za jeho pôsobenia sa fakulta stala jednou z najlepších fakúlt na Slovensku a jej renomé výrazne presahovalo rámce Slovenska. Dlhodobo sa aktívne venuje výskumu v oblasti časticovej fyziky a astrofyziky. Patrí medzi jedných z najcitovanejších vedcov na Slovensku. Je garantom štúdia fyziky na fakulte. Výrazný je jeho podiel na fyzikálnom vzdelávaní. Mimoriadne dôležitá je jeho organizátorská práca v prospech rozvoja vedy a techniky na Slovensku. Ako predseda Rady grantovej agentúry APVV sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o upevnenie jej postavenia v slovenskej vede. 


Ocenení boli aj naši ďalší pedagógovia:
 

prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.
Profesor Ďuriš je medzinárodne uznávaným odborníkom v teórii zložitosti. Najvýznamnejšie výsledky dosiahol v oblasti komunikačnej zložitosti. Spolupracoval s významnými zahraničnými odborníkmi a pôsobil na viacerých zahraničných univerzitách. Podieľal na vyriešení viacerých významných otvorených problémov, pričom v niektorých prípadoch boli vytvorené nové dôkazové techniky a postupy. Vychoval viacero doktorandov a mnohým svojim študentom sprostredkoval doktorandské štúdium na kvalitných univerzitách v zahraničí. 

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Profesor Kalaš už 25 rokov sa podieľa na budovaní predmetu informatika v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. Je spoluautorom viacerých edukačných programovacích prostredí, učebníc a učebných materiálov pre informatiku a tiež kníh o detskom programovaní. Vytvoril vlastnú vedeckú školu zameranú na predprimárne a primárne vzdelávanie a rozvoj informatického myslenia detí. Prispel k úspešnej realizácii viacerých medzinárodných a národných iniciatív a reprezentuje Slovensko v rôznych medzinárodných výboroch pre vzdelávanie. 

doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.
Docent Šefránek sa rozhodujúcou mierou podieľal na vybudovaní a rozvoji Katedry aplikovanej informatiky, kde dlhé roky pôsobil ako jej vedúci.
Je autor významnej monografie Inteligencia ako výpočet  z oblasti logiky a nemonotónneho usudzovania. Patrí medzi významné osobnosti v oblasti logiky a informatiky na našej univerzite. Ovplyvnil celé generácie svojich kolegov a študentov v oblasti výskumu logiky a symbolovej inteligencie. 

prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Profesor Škoviera je významný predstaviteľ slovenskej školy teórie grafov. Zaoberá sa hlavne farbeniami grafov, topologickou teóriou grafov a grafovými algoritmami. Je autorom viac ako 130 publikácií so širokým citačným ohlasom. Má rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu. Je vedúcim špičkového tímu  Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry.  Ako dlhoročný vedúci seminára z teórie grafov a školiteľ viacerých úspešných doktorandov sa výraznou mierou podieľal na formovaní slovenskej grafárskej komunity. 

prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc.
Profesor Katriňák patrí medzi výrazné postavy slovenskej matematiky. Bol vynikajúcim učiteľom a organizátorom vedeckého života. Svetovo uznávané výsledky dosiahol najmä v oblasti teórie zväzov a rôznych zovšeobecnení Booleových algebier, ktoré hrajú významnú úlohu v logike a v topológii.
Vyše pol storočia sa aktívne podieľal na rozvoji našej fakulty a univerzity.  Svojou pedagogickou prácou  ovplyvnil stovky absolventov a vychoval celý  rad vynikajúcich odborníkov. 

prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.
Profesor Pázman je zakladateľom modernej matematickej štatistiky na Slovensku. Vytvoril vedeckú školu, z ktorej vyrástlo mnoho významných slovenských štatistikov. Výraznou mierou sa zaslúžil o rozvoj Katedry matematickej štatistiky. Medzinárodné uznanie získal prácami v oblasti navrhovania štatistického experimentu. Jeho dielo v oblasti štatistiky predstavuje deväť knižných publikácií a viac než 100 vedeckých prác so stovkami ohlasov.Vychoval desiatich doktorandov a dlhé desaťročia vedie úspešný seminár zo štatistiky. 

prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc.
Profesor Plesník stál pri počiatkoch modernej slovenskej kombinatoriky a teórie grafov. Radí sa medzi tých matematikov, vďaka ktorým sa slovenská teória grafov dostala už v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia na svetovú úroveň. Fundamentálne sú jeho práce o 1-faktoroch v grafoch a práce z oblasti metrickej teórie grafov. Kniha Grafové algoritmy, ktorá vyšla v r. 1983 vo vydavateľstve Veda je významným vedeckým dielom, ktoré ovplyvnilo celú generáciu matematikov a informatikov. 

prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.
Profesor Kačur patrí medzi výrazné svetové osobnosti aplikovanej matematiky, ktorého vedecké diela ovplyvnili celé generácie numerických matematikov doma i vo svete. Je priekopníkom  numerických metód riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc. Založil rozsiahlu vedeckú školu s novou náplňou bádania. Významnou mierou sa zaslúžil o rozvoj numerických metód riešenia evolučných rovníc. Dlhodobo pôsobil na viacerých zahraničných univerzitách, kde širil dobré meno slovenskej matematiky.
Vychoval celý rad úspešných študentov, z ktorých mnohí  sú dnes už poprední matematici medzinárodného významu. 

doc. RNDr. Ján Mózer, DrSc.
Docent Mózer je významný slovenský matematik a učiteľ, ktorý počas svojho dlhoročného pôsobenia na Univerzite Komenského vychoval a ovplyvnil celé generácie študentov. Neopakovateľnými sa stali jeho kurzy matematiky pre študentov fyziky. Počas svojej vedeckej kariéry dosiahol významné výsledky v teórii Riemannovej dzeta-funkcie, ku ktorým patrí dôkaz Titschmarschovej hypotézy. Rozsahom a významom jeho prác zaradil slovenskú  matematiku do hlavného prúdu v analytickej teórii čísel. 

doc. RNDr.  Martin Chudý, CSc.
Docent Chudý stál pri zrode Katedry jadrovej fyziky. Od roku 1961 až dodnes pôsobí na KJF, resp. KJFB veľmi aktívne pedagogicky, vedecky a organizátorsky. Počas celej doterajšej histórie katedry bol pilierom výchovy slovenských jadrových fyzikov. Dlhé obdobie  bol vedúcim Katedry jadrovej fyziky a prodekanom fakulty. Jeho vedecká činnosť bola orientovaná najmä na meranie nízkych aktivít metódou gama spektrometrie, dozimetriu životného prostredia a štúdium vplyvov jadrových elektrární na životné prostredie. Rozhodujúcim spôsobom prispel k odštartovaniu projektu Cyklotrónového centra SR. 

doc. RNDr. Vladimír Černý, PhD.
Docent Černý je známy teoretický fyzik so zameraním na štúdium elementárnych častíc a štatistickú fyziku s podstatným osobným prínosom svetového významu do týchto odvetví.  Jeho vedecký článok, ktorý rieši známy optimalizačný problém obchodného cestujúceho prístupom odpozorovaným z termodynamiky, má niekoľko tisíc ohlasov.  Je svetovo známy aj ako spoluautor Monte-Carlo modelu mnohočasticovej produkcie. Je „otcom“ softvéru pre časť elektroniky cernovského NA62 experimentu. 
Jeho charizma a nadšenie pre popularizáciu vedy presahuje univerzitné rámce. Je  známou osobnosťou, ktorá vie zaujať pri vysvetľovaní moderných fyzikálnych poznatkov. 

prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc.
Profesor Bezák je popredným slovenským fyzikom, vďaka ktorému sa od šesťdesiatych rokov minulého storočia začala na Slovensku rozvíjať kvantová teória tuhých látok. Špecializoval sa na kvantovú teóriu kovov a polovodičov, vedecké úspechy dosiahol v matematickej fyzike a v štatistickej fyzike. Založil vedeckú školu orientovanú na aplikácie Feynmanových dráhových integrálov v teórii nekryštalických polovodičov, ktorá sa stala uznávanou doma i v zahraničí. Aktívne sa podieľal na organizovaní doktorandských kurzov, pre ktoré pripravil nepostrádateľné učebné texty. 

prof. Ing. Milan Noga, DrSc.
Profesor Noga je mimoriadne rozhľadený teoretický fyzik, dnes už profesor - emeritus, ktorý svojimi vedeckými výsledkami prispel k svetovému poznaniu predovšetkým v oblasti fyziky vysokých energií a teórie tuhých látok. Je vynikajúcim a zanieteným prednášateľom.
Prednášal množstvo pokročilých kurzov z teoretickej fyziky blízkych oblastiam jeho vedeckého pôsobenia a svojim jedinečným nadšením pre vedu je hlboko zapísaný v spomienkach svojich študentov.  Venoval sa štúdiu dráhových integrálov s aplikáciami v teórii  tuhých látok. Stal sa členom korešpondentom SAV a aj členom korešpondentom ČSAV. 

prof. RNDr. Pavol Povinec, DrSc.
Profesor Povinec  je jedným z najvýznamnejších slovenských jadrových fyzikov a je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti environmentálnej rádioaktivity, čoho uznaním bola aj jeho vedúca pozícia v IAEA v Monaku,  kde zastupoval Slovenskú republiku. Bol riaditeľom laboratória morskej rádioaktivity a členom tímu, ktorý v roku 2005 dostal Nobelovu cenu mieru. Významný je jeho podiel k rozvoju fyzikálneho bádania na UK. Vybudoval medzinárodne uznávanú školu environmentálnej rádioaktivity a dosiahol významné vedecké a pedagogické výsledky, ktoré prispeli k lepšiemu pochopeniu prírodných procesov a k zvýšeniu vedecko-pedagogického kreditu našej univerzity doma aj v zahraničí.

Fotogaléria z oceňovania