Obhajoba dizertačnej práce - MSc. Jaroslav Valovčan (23.8.2023)

v stredu 23. 8. 2023 o 15:00 hod. v posluchárni F2


11. 08. 2023 14.30 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe teoretická fyzika a matematická fyzika

Termín obhajoby: 23. augusta 2023 o 15:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň F2, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Problem of a material interface in the numerical modeling of seismic wave propagation

Uchádzač: MSc. Jaroslav Valovčan

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. Mgr. Martin Gális, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc., prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
Oponenti: prof. Wei Zhang, Dr. Arben Pitarka, Dr. Leila Etemadsaeed

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN