Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jakub Kvasniak (24.8.2023)

vo štvrtok 24. 8. 2023 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364


10. 08. 2023 13.41 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe environmentálna fyzika a meteorológia

Termín obhajoby: 24. augusta 2023 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F1/364, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Development and applications of IBA methods for the analysis of samples

Uchádzač: Mgr. Jakub Kvasniak

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Ivan Sýkora, CSc., doc. RNDr. Karol Holý, CSc., doc. RNDr. Monika Müllerová, PhD., doc. Dr. Tomáš Roch, PhD., RNDr. Magdaléna Vičanová, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., Ing. Ján Kliman, DrSc., Ing. Ivo Světlík, Ph.D.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN