Docenti na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest docentov na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v decembri 2021


20. 10. 2021 14.51 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcii a miest 

docentov

na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky - miesto č.1:  

 • najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecko-pedagogický titul docent (doc.)
 • odbor: fyzika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Physics of the Earth a príbuzné študijné programy
 • spolugarantovanie pripravovaného Mgr. študijného programu Physics of the Earth
 • vedecko-výskumná prax vo vednom odbore Geofyzika
 • znalosť anglického jazyka
 • schopnosť samostatnej vedeckej práce vrátane publikovania v karentovaných časopisoch, prezentovania výsledkov na medzinárodných konferenciách, získavania a vedenia vedeckých grantov a projektov,
 • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí

Požiadavky - miesto č.2:  

 • najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecko-pedagogický titul docent (doc.)
 • odbor: fyzika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Astronómia a astrofyzika
 • spolugarantovanie pripravovaného Mgr. a PhD. študijného programu Astronómia a astrofyzika
 • vedecko-výskumná prax vo vednom odbore Astronómia
 • znalosť anglického jazyka
 • schopnosť samostatnej vedeckej práce vrátane publikovania v karentovaných časopisoch, prezentovania výsledkov na medzinárodných konferenciách, získavania a vedenia vedeckých grantov a projektov,
 • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí

Nástup:  1. december 2021

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť: 

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené doklady o vzdelaní a odbornej praxi
 • prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít a prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov.

Doklady prosíme dodať najneskôr 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty