Odborný asistent na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v decembri 2020


24. 09. 2020 13.58 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na

Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky: 

  • VŠ vzdelanie tretieho stupňa v odbore Geofyzika;
  • Pedagogické zameranie na predmety študijného programu Physics of the Earth (spoločný s Univerzitou Viedeň) a najmä využitie matematických a štatistických metód vo fyzike Zeme a analýzu seizmického ohrozenia.
  • Vedecko-výskumná prax v oblasti seizmológie a analýze seizmického ohrozenia.
  • Znalosť anglického jazyka.

Nástup: 1. decembra 2020

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite do 9. októbra 2020 na adresu 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty